-

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános feltételek

A www.pannergy.com szerveren elérhető internetes weboldal, vagy annak bármely aloldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalt!

Az információk jellege és felelősség

A PannErgy Nyrt. mindent megtesz annak biztosítására, hogy a PannErgy Nyrt. az internetes weboldalán közölt információ pontos legyen feltöltése időpontjában. A PannErgy Nyrt. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Ennek ellenére, a PannErgy Nyrt. – jogszabály kötelezően alkalmazandó eltérő rendelkezését ide nem értve- sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal semmilyen természetű felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért (az információk pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásáért, tartalmáért, stb.), és fenntartja a jogot arra, hogy bárminemű értesítés nélkül bármikor változtatásokat, és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt, vagy az azon közölt információkat részben, vagy egészben megszüntesse. A PannErgy Nyrt. nem vállal semmilyen természetű felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A PannErgy Nyrt. semmilyen természetű felelősséget nem vállal atekintben, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldalakon megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetési felhívásnak, befektetési tanácsnak, befektetési ajánlásnak, illetőleg a PannErgy Nyrt. részvényeinek mint értékpapír(ok)nak a vételére, eladására vagy az azokkal kapcsolatos bármely egyéb ügyletre vonatkozó ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.

A www.pannergy.com weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A PannErgy Nyrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle következményért, veszteségért, kárért.

A PannErgy Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező következményekért, károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- és/vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A PannErgy Nyrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a PannErgy Nyrt-nek elfogadja, hogy a PannErgy Nyrt-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a PannErgy Nyrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak, és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A PannErgy Nyrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat a PannErgy Nyrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmáért a PannErgy Nyrt. semmilyen természetű felelősséget nem vállal.

Szerzői jog

A PannErgy Nyrt. weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. A PannErgy Nyrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részét bármilyen módon és/vagy formában felhasználni (reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, tárolni, stb.).

A PannErgy Nyrt. a jelen weboldal hozzáférhetővé tételével kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy Ön mint a weboldal látogatója – saját, személyes használatára, a szabad felhasználás körében – ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A felhasználás és a felhasználás további engedélyezésének kizárólagos joga – eltérő rendelkezés hiányában – a PannErgy Nyrt-t illeti meg. Az előbbiek szerinti – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen módon és/vagy formában történő felhasználás kizárólag a PannErgy Nyrt. előzetes, kifejezett és írásbeli engedélyével lehetséges.

A PannErgy Nyrt. ezúton felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő, vagy azokat sértő használat adott esetben szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A PannErgy Nyrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben a szükséges és tőle elvárható intézkedéseket megteszi.

PannErgy Nyrt.

PannErgy Geotermikus Erőművek ZRt. minőségpolitikája az
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint

A PannErgy Csoport stratégiája a megújuló energiaforrásokra, ezen belül a geotermikus energia hasznosítására épül, a PannErgy Nyrt. leányvállalata a PannErgy Geotermikus Erőművek ZRt. (PEGE) ezen a területen nyújt projektmenedzsment szolgáltatásokat. A PEGE célja, hogy magas színvonalú, jól szervezett munkával, jó minőségű szolgáltatásokkal elnyerje partnerei elégedettségét. Ennek érdekében törekszik a Társaság a jelenlegi és leendő partnerei igényeinek és elvárásainak megismerésére és megértésére, a teljesítés kockázatainak feltárására, azok magas szintű, megbízható teljesítésére.

A minőségirányítási rendszer célja, hogy segítségével a Társaság minden folyamatot kézben tartson, alárendelje az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak, az igények fogadásától kezdődően, a megvalósítási folyamaton, az igazoláson, az átadáson, a szolgáltatás teljesítésén, ellenőrzésén és igazolásán át, egészen az ügyfélszolgálati feladatokig. A Társaságnál a minőségirányítás minden munkatárs feladata és felelőssége.

A vezetőség lehetőséget teremt a folyamatos értékelésre, a szakmai tovább fejlődésre, valamint a tevékenység színvonalának fokozatos emelésére a nemzetközi elvárásoknak megfelelően.

A vezetőség fontosnak tartja:

  • a kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazását,
  • a képzés és a továbbképzés ösztönzését,
  • a minőségi teljesítés elismerését, munkatársai motiválását,
  • az erőforrások optimális kihasználását,
  • a korszerű, megbízható információs rendszer működtetését,
  • a naprakész, hatékony döntéselőkészítő rendszer alkalmazását,
  • a beszállítók, alvállalkozók szigorú előszűrését, folyamatos értékelését, tartós partneri kapcsolatok létesítését,
  • az alkalmazható követelmények teljesítését,
  • a fejlesztés lehetőségeinek tudatos keresését, feltárását, és megvalósítását.

A tevékenység végzése során mindenkor hangsúlyt fektet a Társaság a tevékenységével érintettek igényeire. A minőségpolitika deklarálásával a vezetőség kinyilvánítja felelősségét és szándékát, hogy a kialakított minőségirányítási rendszert fenntartja, az elért eredményeket folyamatosan értékeli, fejleszti és a működtetés feltételeit biztosítja. A vezetőség gondoskodik annak tudatosításáról, hogy a minőségi teljesítés a vállalkozás sikerének és a munkatársak elismerésének a záloga.